Değerlerimiz ve Çalışma İlkelerimiz

Vizyonumuz

“Bugün, dünden yarın ise bugünden daha iyi olacağız.”

Vizyonu ile çıktığımız bu yolculukta faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bizlere rehberlik eden, bizlerin tüm paydaşlarımızla ilişki prensiplerini belirleyen ve beraber iş yaptığımız paydaşlarımızdan beklenen davranışları aktaran temel değerlerimiz ve çalışma ilkelerimiz aşağıdaki şekildedir:

Doğru ve Dürüst Olmak

Faaliyetlerimizi yürütürken dürüstlük, doğruluk, şeffaflık ve genel iş ahlakı değerlerini benimser, karşılıklı güveni zedeleyecek davranış biçimlerinden kaçınırız. İş ilişkisinde bulunduğumuz taraflardan da aynı değerlere sahip olmasını ve bu değerlere uygun davranışlar sergilemesini bekleriz.

 • Adil Rekabet: Mevcut faaliyetlerimizde adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz.
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele: herhangi bir kişinin doğrudan veya aracılar yoluyla özel muamele görmesini ve/veya rüşvet ya da yasadışı yarar sağlamasını kesinlikle kabul etmez.
 • Hediye İlişkisi ve Temsil Ağırlama: İş nedeniyle ilişkide olduğumuz çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar ile yöneticimizin onayı ve nezaket kuralları dâhilinde hediye alma ve verme ilişkisinde bulunuruz.
 • Çıkar Çatışması Durumları: Çalışanlarımız, REKA çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek biçimde çalışır, mevcut görevlerinden faydalanarak kendilerine, ailelerine, akrabalarına, yakınlarına, iş ilişkisi içinde bulundukları tedarikçilere, müşterilere, diğer çalışanlara, ortaklara veya rakiplerimize çıkar sağlamaz.

Güvenli bir Çalışma Ortamı Oluşturmak

 Tüm çalışanlarımız için emniyetli ve güvenli bir işyeri oluşturmanın yanı sıra şirket ve çalışan bilgilerimizin korunmasını sağlamak konusunda azami özen gösteririz. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenlik politikası tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızı için geçerlidir. Bu politika iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirmek için etkin bir şekilde yönetilir ve takip edilir.

 • Gizli Bilgi ve Bilgi Güvenliği: Çalışma süresince edinilen gizli bilgilerin korunması hepimizin görevidir.

 Paydaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımızı Yerine getirmek

 Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, iş ortakları ve tedarikçilerimize rakiplerimize, çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 • Yasa ve Yönetmeliklere Uyum: Tüm REKA çalışanlarının, mevcut faaliyetlerini yürütürken yasalar, düzenlemeler, mesleki standartlar, geçerli mevzuatlara ve REKA Çalışma İlkelerine uygun davranması beklenir.
 • Müşterilerimizle İlişkilerimiz: Müşterilerimizin memnuniyetini önceliğimiz kabul ederek çalışırız
 • İş Ortakları ve Tedarikçilerimiz ile İlişkilerimiz: Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla her zaman uzun soluklu, dürüst ve adil iş ilişkisi kurarız.
 • Topluma ve çevreye Karşı SorumluluklarımızREKA olarak çevreye saygılı, çevre ile ilgili standart ve kurallara uyan, faaliyetlerimizin çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri en aza indirgemek üzere çalışan bir kurum olmaya özen gösteririz.

Hesap Verebilir Olmak

Tüm faaliyetlerimizde ilgili taraflara karşı sorumlu ve hesap verebilir bir tutum içinde olmayı benimseriz. Her birimiz davranışlarımız, taahhütlerimiz ve sonuçlar açısından kendimizi şahsen sorumlu tutarız.

 • Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız: Çalışanlarımıza, kendilerini güvenli, huzurlu ve değerli hissettikleri, iletişimin karşılıklı saygı prensibine dayandığı uygun bir çalışma ortamı sunarız. Tüm insan kaynakları uygulamalarına fırsat eşitliğine önem veririz.
 • Şirket Varlıkları ve Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı ve Korunması: REKA çalışanları olarak, Şirket’e ait finansal kayıtları, ticari sırlar, teknik bilgi, hammadde, fikri mülkiyet haklarını, makineleri, donanımları, demirbaşları ve araçları daima korur; kaynakların hatalı kullanılmasını, zarar görmesini, israf edilmesini önleriz
 • Kayıtlar ve Finansal Raporların Doğruluğu Faaliyetlerimize ilişkin her türlü bilgiyi doğru, tutarlı ve tam olarak kayıt altına alır ve raporlarız.
 • Politik Faaliyetler ve Sosyal Medya Kullanımı: Çalışanlarımızın, herhangi bir siyasi veya sosyal etkinliğe katılımı kararı tamamen kişiseldir. Bu tip faaliyetlerini çalışma saati içinde yapmamalarını ve Şirket kaynaklarını bu faaliyetler için kullanmalarını isteriz.